Pre sledovanie Live streamu doporučujeme použiť Internet explorer. | To watch Live stream, we recommend using Internet Explorer.
playerhere

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto

Časti :

STARÉ MESTO MsZ

 

0. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

2. bod Investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

2. bod Pokračovanie /1/

  
 

2. bod Pokračovanie /2/

  
 

2. bod Pokračovanie /3/

  
 

4. bod Návrh na predaj nebytového priestoru č. 26 na ulici Obchodná č. 10

  
 

5. bod Návrh na predaj nebytového priestoru č. 29 na ulici Obchodná č. 10

  
 

7. bod Návrh na predaj nebytových priestorov na ulici Špitálska č. 18

  
 

8. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/7

  
 

9. bod Návrh na nájom nebytového priestoru - CO kryt na ulici Fraňa Kráľa č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova č. 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

11. bod Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3776

  
 

12. bod Návrh na nájom priestorov pre umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete v nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova č. 83 Bratislava, ako príp

  
 

12. bod Pokračovanie /1/

  
 

12. bod Pokračovanie /2/

  
 

13. bod Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou

  
 

14. bod Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 31 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou

  
 

16. bod Návrh na schválenie predaja spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti na ulici Michalská 25

  
 

17. bod Informácia o predaji nehnuteľnosti – garáží na ulici Stará vinárska v Bratislave

  
 

18. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. februáru 2012

  
 

19. bod Správa o vykonaní hĺbkovej kontroly finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010

  
 

20. bod Správa o preverení postupu verejného obstarávania a spísania zmluvy s firmou Vepos, s. r. o.

  
 

21. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011

  
 

22. bod Návrh na premenovanie Nového mostu na Most Slovenského národného povstania

  
 

22. bod Pokračovanie /1/

  
 

22. bod Pokračovanie /2/

  
 

22. bod Pokračovanie /3/

  
 

22. bod Pokračovanie /4/

  
 

24. bod Informácia o ideovom zámere vytvorenia Múzea slovenského bigbítu v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

24. bod Pokračovanie

  
 

25a. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Brnianskej ulici, parc. č. 4886/2

  
 

25b. bod Návrh na predaj pozemkov na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3762/25 a parc. č. 3762/64

  
 

25. bod Rôzne

  
 

26. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

27. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
20.10.2014 | 19:30 SR PRIAMY PRENOS
Diskusia s kandidátmi na primátora Piešťan

Diskusia s kandidátmi na primátora Piešťan

 
21.10.2014 | 18:00 SR PRIAMY PRENOS
Aktivista Primátorom?

Diskusia z klubu ŹiWell

 
22.10.2014 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja


 
23.10.2014 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
BRATISLAVA MsZ

Zasadnutie MsZ Bratislavy


 
28.10.2014 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

28.10.2014 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda, MsZ- orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 
30.10.2014 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

30.10.2014 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


 
06.11.2014 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
PIEŠŤANY, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Download VLC for iOS (iPhone, iPad)
Download VLC for Android

Kategórie videií:
 
Web Statistics