Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto

Časti záznamu vo FLASH-i :

STARÉ MESTO MsZ

 

0. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

   
 

2. bod Investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

2. bod Pokračovanie /1/

   
 

2. bod Pokračovanie /2/

   
 

2. bod Pokračovanie /3/

   
 

4. bod Návrh na predaj nebytového priestoru č. 26 na ulici Obchodná č. 10

   
 

5. bod Návrh na predaj nebytového priestoru č. 29 na ulici Obchodná č. 10

   
 

7. bod Návrh na predaj nebytových priestorov na ulici Špitálska č. 18

   
 

8. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/7

   
 

9. bod Návrh na nájom nebytového priestoru - CO kryt na ulici Fraňa Kráľa č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova č. 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

11. bod Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3776

   
 

12. bod Návrh na nájom priestorov pre umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete v nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova č. 83 Bratislava, ako príp

   
 

12. bod Pokračovanie /1/

   
 

12. bod Pokračovanie /2/

   
 

13. bod Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou

   
 

14. bod Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 31 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou

   
 

16. bod Návrh na schválenie predaja spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti na ulici Michalská 25

   
 

17. bod Informácia o predaji nehnuteľnosti – garáží na ulici Stará vinárska v Bratislave

   
 

18. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. februáru 2012

   
 

19. bod Správa o vykonaní hĺbkovej kontroly finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010

   
 

20. bod Správa o preverení postupu verejného obstarávania a spísania zmluvy s firmou Vepos, s. r. o.

   
 

21. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011

   
 

22. bod Návrh na premenovanie Nového mostu na Most Slovenského národného povstania

   
 

22. bod Pokračovanie /1/

   
 

22. bod Pokračovanie /2/

   
 

22. bod Pokračovanie /3/

   
 

22. bod Pokračovanie /4/

   
 

24. bod Informácia o ideovom zámere vytvorenia Múzea slovenského bigbítu v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

24. bod Pokračovanie

   
 

25a. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Brnianskej ulici, parc. č. 4886/2

   
 

25b. bod Návrh na predaj pozemkov na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3762/25 a parc. č. 3762/64

   
 

25. bod Rôzne

   
 

26. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

27. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics