Pre sledovanie Live streamu na Androidoch a iOS (iPhone, iPad) doporučujeme použiť prehliadač PUFFIN.
Download link pre iOS (iPhone, iPad) ------ Download link pre Android
playerhere

zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, pokračovanie z 25.9.2014

Časti :

BRATISLAVA MsZ

 

61. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve predloženého spol. Transprojekt s.r.o.

  
 

61. bod Pokračovanie

  
 

64a. bod Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy

  
 

64b. bod Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január – jún 2014

  
 

64c. bod Info o Ropovode

  
 

64. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

65. bod Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť; Mestský parkovací systém, spol.

  
 

66. bod Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2013 Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

  
 

67. bod Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2013

  
 

69. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MÚOP z rokov 2000 až 2003 vo výške 18 362,27 Eur

  
 

75. až 78. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave

  
 

79. až 81. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/72, Radomírovi Dvořákovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  
 

82. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1072, Ľudovítovi Baranyovszkému – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  
 

83. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa Mikuláša Szakála – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  
 

84. až 87. bod Návrhy na zverenie nehnuteľností v Bratislave,

  
 

88. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2376, a parc. č. 2377 a stavby súpis. č. 3035 na pozemku parc. č. 2376, k. ú. Petržalka, Vyšehradská č. 17, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

89.a 90. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vnútroblok ohraničený ulicami Krížna, Záhradnícka, Karadžičova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

91. až 93. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veterná 8, Kupeckého 15...

  
 

94. bod Interpelácie

  
 

94. bod Pokračovanie

  
 

95. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.10.2014 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja


 
23.10.2014 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
BRATISLAVA MsZ

Zasadnutie MsZ Bratislavy


 
28.10.2014 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

28.10.2014 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda, MsZ- orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 
30.10.2014 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

30.10.2014 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


 
06.11.2014 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
PIEŠŤANY, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Download VLC for iOS (iPhone, iPad)
Download VLC for Android

Kategórie videií:
 
Web Statistics