Zasadnutie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Časti :

B. Bystrica VUC

 

1. bod Otvorenie

    
 

2. bod Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Detva

    
 

2. bod Pokračovaie

    
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení

    
 

3.1. bod Prehlásanie poslancov BBSK k 70.výročiu konca 2. svetovej vojny

    
 

4. bod Návrh VZN BBSK č. 29/2015 o zriadení školského zariadenia – Výdajnej školskej jedálne, Tajovského 24, Banská Bystrica ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, Banská Bystrica

    
 

5. bod Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu Záverečného účtu BBSK za rok 2014

    
 

6. bod Návrh Záverečného účtu BBSK za rok 2014

    
 

7. bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 2 na rok 2015

    
 

8. bod Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

    
 

9. bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

    
 

10. bod Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR

    
 

11. bod Schválenie Štatútu Banskobystrického samosprávneho kraja

    
 

12. bod Návrh Smernice – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

    
 

13. bod Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly č. 46/2014 v Úrade BBSK

    
 

14. bod Poriadok odmeňovania zamestancov Úradu BBSK a zamestnancov ÚHK BBSK

    
 

15. bod Informácia o výsledku kontrol NKÚ SR v DD a DSS Hriňová, v DD a DSS Krupina a v DD a DSS Rimavská Sobota a o prijatých opatreniach

    
 

16. bod Správa o zisteniach v DD a DSS, Úzka 49, Tornaľa na základe interpelácie č. 73/2015 Predkladá: Martin Beluský, riaditeľ ÚBBSK

    
 

16. bod Pokračovanie 1

    
 

16. bod Pokračovanie 2

    
 

16. bod Pokračovanie 3

    
 

17. bod Návrh na vymenovanie riaditeľky Horehronského múzea v Brezne, Námestie gen. M. R. Štefánika 55/47, Brezno

    
 

18. bod Odklad splatenia pohľadávky BBSK voči Nemocnici Zvolen a. s. z titulu nájomného v príčinnej súvislosti s platným Uznesením ZBBSK č. 50/2014 z 8. augusta 2014, potvrdeným trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov dňa 3. októbra 2014

    
 

19. bod Návrh združenia Občiansky monitor BBSK

    
 

20. bod VZN BBSK Č. 28/2015

    
 

21. bod Interpelácie

    
 

21. bod Pokračovanie

    
 

22. bod Rôzne

    
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.04.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ (WMV)

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto
28.04.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda, MsZ- orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 
30.04.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BRATISLAVA MsZ

Zasadnutie MsZ Bratislavy
30.04.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ (windows player)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO

 
01.05.2015 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
ORCA CUP

Medzinárodný plavecký míting v Bratislave

 
02.05.2015 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
ORCA CUP

Medzinárodný plavecký míting v Bratislave

Kategórie videií:
 
Web Statistics